Zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar Featured

Zapošljavanje Petak, 14 Prosinac 2018 16:00
Rate this item
(1 Vote)

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu i Odluke 4608 -37/18 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

 1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom dvadeset jedan (21) izvršitelj.

Opis poslova: .obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završen medicinski fakultet

- položen stručni ispit

- licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

    - licenca za samostalan rad

    - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

 1. Doktor stomatologije – sa završenim stomatološkim fakultetom i položenim stručnim ispitom jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: .obavljanje poslova doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završen stomatološki fakultet

- položen stručni ispit

- licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

    - licenca za samostalan rad

    - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 1. Medicinska sestra/tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer i položenim stručnim ispitom pet  (5) izvršitelja.

Opis poslova: .obavljanje  poslova medicinske sestre/ tehničara  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završena srednja medicinska škola –opći smjer

- položen stručni ispit

- licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - svjedodžba o završnom ispitu

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

    -  licenca za samostalan rad

    - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

 1. Zubni tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom – smjer zubotehničar i položenim stručnim ispitom pet  (5) izvršitelja.

Opis poslova: obavljanje  poslova zubotehničara   u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I .Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 1. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završena srednja medicinska škola –  smjer zubotehničar

- položen stručni ispit

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - svjedodžba o završnom ispitu

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

    - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

 

 1. Stomatološka sestra /tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom – smjer stomatološka sestra / tehničar i položenim stručnim ispitom  dva  (2) izvršitelja.

Opis poslova: obavljanje  poslova  stomatološke sestre   u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 1. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završena srednja medicinska škola –  smjer stomatološka sestra/ tehničar

- položen stručni ispit

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - svjedodžba o završnom ispitu

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

     - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio .

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 1. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva – sa završenom fakultetom zdravstvenog studija   i položenim stručnim ispitom  jedan  (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje  poslova   sanitarnog inženjerstva  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine ,da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca)

 1. Pored općih uvjeta kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završen fakultet zdravstvenog studija – prvostupnik sanitarnog inženjerstva

- položen stručni ispit

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

     - dokaz o položenom stručnom ispitu

     - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 1. Računalni tehničar – sa završenom srednjom strojarskom školom –     jedan  (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje  poslova mrežnog operatora 

Uvjeti za prijem:

I.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine , da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 1. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

- završena srednja strojarska škola - smjer računalni tehničar u strojarstvu

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

    - svjedodžba o završnom ispitu

   - uvjerenje o državljanstvu

    -  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

     Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje  Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja, putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem  djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Read 1569 times Last modified on Petak, 14 Prosinac 2018 17:23