Centar za mentalno zdravlje

Voditelj Centra

dr. sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar

e-mail: marko.martinac@dzmostar.com

Glavna sestra Centra

Tina Lasić, dipl. med. sestra

e-mail: tina.lasic@dzmostar.com

telefon: 036/335-585, 036/335-586

e-mail: cmz@dzmostar.com

Radno vrijeme Centra

Raspored opširnije

I smjena (utorak, srijeda, četvrtak, petak), II smjena (ponedjeljak)

Centar za mentalno zdravlje obavlja promociju mentalnog zdravlja i prevenciju mentalnih poremećaja, liječenje i rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, te brigu i pomoć onesposobljenih, kao i druge poslove sukladno članku 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10).

CMZ je sastavljen od tima kojeg čine:

dr.sc. Marko Martinac, dr. medicine, spec. psihijatar (voditelj centra)

Tina Lasić, dipl. medicinska sestra (glavna sestra)

mr.sc. Sandra Jovanović, spec. traumatske psihologije

Lana Grbeša, mag. psihologije

dr.sc. Marko Romić, spec. traumatske psihologije

Nikolina Palameta, dipl. socijalna radnica

Ivana Arapović Aničić, mag. soc. rada

Valerija Soldo, medicinska sestra

Zoran Delić, medicinski tehničar

Danijela Zovko, medicinska sestra

U CMZ-u se mogu dobiti slijedeće usluge:

 • psihijatrijski pregled i procjena
 • psihodijagnostička procjena (psihološko testiranje)
 • individualna psihoterapija
 • grupna psihoterapija
 • psihološko savjetovanje
 • socioterapija
 • rad na suzbijanju i liječenju ovisnosti o alkoholu i kocki kroz klubove liječenih alkoholičara i klub ovisnika o kocki
 • okupaciona terapija
 • depo-terapija
 • kućne posjete
 • rad sa obiteljima korisnika, te druge usluge u skladu s potrebama korisnika

Nakon posjeta vanjskih ocjenjivača „AKAZ-a“ i njihove procjene ispunjenja akreditacijskih standarda, na Upravnom odboru Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH na 19. sjednici održanoj 24.11.2015.g. , Centru za mentalno zdravlje Mostar je dodijeljena bezuvjetna akreditacija sa 94% ispunjenih akreditacijskih standarda.

U sklopu CMZ-a je oformljena korisnička udruga „In spe“ čiji je cilj zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja osoba s iskustvom psihičkih poteškoća i borba protiv stigme i diskriminacije istih.