Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi

U skladu sa čl.28 stav 4. Zakona o javnim nabavama, Dom zdravlja Mostar objavljuje da u skladu sa članom 21.stavak (d) Zakona o javnim nabavama, provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za hitnu nabavu lijekova. Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.