Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos, svibanj 2022. godine

Na temelju članka 20a.Zakona o radu („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 25.Statuta, članka 6. Pravilnika o radu i Odluke broj: 1848 -37/21 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Stomatološka sestra /tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom – smjer stomatološka sestra / tehničar i položenim stručnim ispitom jedan ( 1 ) izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme jednu (1) godinu

Opis poslova: obavljanje poslova stomatološke sestre u Službi zaštite zuba i usta

Uvjeti za prijem:

I.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena srednja medicinska škola – smjer stomatološka sestra/ tehničar

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– svjedodžba o završnom ispitu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje o državljanstvu

– licenca za samostalan rad

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju

Opis poslova radnog mjesta odgovara za održavanje i čistoću medicinske opreme sa kojom radi i rukuje ,vrši poslove sterilizacije i odgovoran je za sterilnost materijala kojim se radi na tom odjelu ,dužan je održavati i sterilizirati instrumente i kašike za otiske, dužan je pravovremeno odnositi otiske za protetske radove u laboratorij, koordinira na relaciji laboratorij i ambulanta, kao i brine za pravovremeno završavanje i donošenje gotovih radova u ordinaciji, te tako podešava naručivanje pacijenata ,priprema pacijente za stomatološki pregled i asistira liječniku stomatologu pri radu ,vrši popunjavanje naloga, prijedloga, obračuna plemenitih i polu plemenitih metala i participacija, vodi urednu dokumentaciju o radu, evidenciju i izvješća

2. Medicinska sestra / tehničar – SSS i položen stručni ispit jedan (1 ) izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre / tehničara u Službi obiteljske medicine

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– SSS – medicinska škola, smjer medicinske sestre

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– svjedodžba o završnom ispitu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Opis poslova radnog mjesta vrši trijažu pacijenata po hitnosti pri naručivanju, zakazuje prve, kontrolne i ponovne preglede ,pronalazi i otvara zdravstvene kartone (obiteljske i osobne) i odlaže ih u kartoteku ,priprema radni stol liječnika,popunjava zaglavlje recepata, uputnica, uvjerenja i drugih medicinskih obrazaca,naplaćuje usluge i popunjava obračunske listiće za naplatu izvršenih usluga, asistiranje liječniku pri radu, uzima sestrinsku anamnezu, daje sredstva za imunizaciju u jednoj dozi,mjeri krvni tlak,priprema pacijente za pravilno davanje materijala za laboratorijske analize ,uzima materijal za laboratorijske analize (bris, urin, stolica, krv), otprema u laboratorij, previja i vrši njegu postoperativnog bolesnika (primarna obrada rane), priprema torbe za kućne posjete,plasira stalni ili vrši promjenu katetera kao i kateterizaciju mokraćnog mjehura kratkotrajnim kateterom,daje klizme, vrši EKG –snimanje,obavlja sterilizaciju – priprema materijal i kontrolira tijek izvođenja sterilizacije, plasira braunile,obavlja inhaliranje pacijenta, te primjenu terapije kisikom,vrši mjerenje GUK-a –glukometrom,obavlja primarno zbrinjavanje prijeloma-transportna imobilizacija,…

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju

3. Inženjer medicinske radiologije -VŠS ili prvi ciklus bolonjskog obrazovanja smjer medicinske radiologije

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – jednu (1) godinu

Opis poslova: obavljanje poslova inženjera radiologije u Službi radiološke dijagnostike

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen VŠS ili prvi ciklus bolonjskog obrazovanja smjer medicinske radiologije

– uvjerenje o položenom stručnom

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– uvjerenje o položenom stručnom

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta

Prijem i protokoliranje pacijenata, priprema pacijenata za radiografski pregled,provođenje mjera zaštite od zračenja na rtg uređaju, zaštita pacijenata i profesionalnog osoblja od zračenja ,rtg pluća (AP i PP ), nativni snimak urotrakta, nativni snimak abdomena,standardna radiografija cijelog kostura,ciljani snimak zuba, snimak cijele vilice i izrada filmova.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS _____________________ NA RADNO MJESTO POD REDNIM BR __________

– NE OTVARAJ- OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.