Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, 10. 11. 2021. godine

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu i Odluke 2915 -37/21 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Spremačica – završena osnovna škola tri (3) izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Opis poslova: obavljanje poslova spremačica u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena osnovna škola

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– dokaz o završenoj osnovnoj školi

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta

– održava red i čistoću u radnim prostorijama,

– vrši čišćenje i dezinfekciju prostorije, čišćenje i dezinfekciju radnih površina i ostalih površina

– održava čistoću u sanitarnom bloku,

– održava čistoću u dvorištu oko zgrade

– prikuplja i nosi prljavi veš i ostali materijal za pranje,

– vraća čisti veš

– doprema uzoraka na odgovarajućim stalcima od punkta za uzimanje biološkog materijala do punkta za pripremu uzoraka za daljnu obradu

– priprema stalke i ostali materijal za rad u svakom pojedinom segmentu

– prikuplja materijal za pranje po segmentima

– pere stakleno posuđe, stalke i ostali popratni materijal te isti sprema na odgovarajuće mjesto

– vodi brigu o sterilizaciji posuđa i razvrstava isti po pripadajućim segmentima

– puni deioniziranu vodu po potrebi i brine o ispravnom zatvaranju ventila

– pomaže pri dopremanju trebovanog materijala

– vodi pisanu i elektronsku dokumentaciju

– i druge poslove po nalogu voditelja službe ili glavnog tehničara

– za svoj rad odgovara voditelju službe

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS _____________________ NA RADNO MJESTO POD REDNIM BR __________

– NE OTVARAJ- OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.