Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, 18. svibanj 2021 godine

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar, čl 5 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i Odluke v.d ravnatelja br 1360 -37/21 Dom zdravlja Mostar , Hrvatskih branitelja bb raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike – VSS i položen stručni ispit jedan (1 ) izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis poslova: .obavljanje poslova diplomiranog inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Službi medicinsko-biokemijskog laboratorija

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen VSS –magistar laboratorijskih tehnologija

– uvjerenje o položenom stručnom

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– uvjerenje o položenom stručnom

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta obavlja sve laboratorijske postupke, kontrole i kalibracije osim postupaka na imunokemijskom analizatoru (kemiluminiscentna imunokemijska tehnika) i automatskom koagulometru za koje vrši svu potrebnu pripremu, vrši mikroskopiju preparata krvi i urina,

priprema otopine određene koncentracije uporabom potrebne količine određene kemikalije po uputi voditelja službe, evidentira potrebe za reagensima i laboratorijskim potrošnim materijalom tijekom svakodnevnog rada ,nadzire čuvanje i skladištenje reagensa i kemikalija na određenom temperaturnom režimu…

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

2. Magistar sanitarnog inženjerstva – VSS i položen stručni ispit jedan (1 ) izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Opis poslova: obavljanje poslova sanitarnog inženjera u Službi epidemiologije, higijene i socijalne medicine

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– VSS – magistar sanitarnog inženjerstva

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta : nadzire vođenje potrebne dokumentacije, evidencija i izvješća o masovnim zaraznim i nezaraznim oboljenjima i dostavljanje prijava Zavodu za javno zdravstvo HNŽ, organima uprave i dr, nadzire vođenje kartoteke vodnih objekata( javnih i individualnih ) ,organizira dezinfekciju vodnih objekata i vode za piće,organizira pravovremeno provođenje mjera suzbijanja i prevencije pojave i širenja bolesti na ugroženom i zaraženom području sukladno zakonu .Sudjeluje u izradi planova i nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije , imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse sukladno zakonu, uz koordinaciju s voditeljem Odjela, nadzire uzimanje materijala ( sekreti, ekskreti, krv i brisevi ) i njihovo slanje na bakteriološku i serološku analizu ,kontrolira provođenje higijenskih mjera na sakupljanju, prijevozu i konačnoj dispoziciji otpada i otpadnih materijala

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene Povjerenstvo za izbor kandidata će pozvati na pismeni test i usmeni intervju pismenim putem .

Tekst javnog natječaja objavljen je na web stranici Doma zdravlja Mostar, u dva dnevna lista i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na koverti je potrebno navesti;

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA ____________________ NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __________

– NE OTVARAJ- OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.