Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, prosinac 2020 godine

Na temelju članka 20a. Zakona o radu („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar, članka 5 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i Odluke ravnatelja br 3350-37/20 Dom zdravlja Mostar , Hrvatskih branitelja bb raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim specijalističkim ispitom iz urgentne medicine (1) izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis poslova: obavljanje poslova specijaliste urgentne medicine u Službi hitne medicinske pomoći

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– specijalistički ispit iz urgentne medicine

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– dokaz o položenom specijalističkom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta

Obavljanje poslova doktora medicine specijaliste urgentne u HMP,liječnički pregledi oboljelog –ozlijeđenog na mjestu ozljede, stanu ili transportu i na odjelu , vođenje medicinske dokumentacije, poslovi reanimacije, poslovi mrtvozorstva, sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva određenog područja , vrši poslove edukacije zdravstvenih djelatnika u svom timu, obavlja stručni nadzor u svom timu, vodi pisanu i elektronsku dokumentaciju….

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene Povjerenstvo za izbor kandidata će pozvati na pismeni test i usmeni intervju pismenim putem .

Tekst javnog natječaja objavljen je na web stranici Doma zdravlja Mostar, u dva dnevna lista i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na koverti je potrebno navesti;

„ PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE ,SPECIJALIST URGENTNE MEDICINE

– NE OTVARAJ- OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.