Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, rujan 2020 godine

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu i Odluke 2577-37/20 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom dvanaest (12) izvršitelja.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni Obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

-uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

3. Medicinska sestra/tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer i položenim stručnim ispitom jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova medicinske sestre/ tehničara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena srednja medicinska škola –opći smjer

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni Obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– svjedodžba o završnom ispitu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

– potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio

-uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na koverti je potrebno navesti“ PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS _________________ NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM _______

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.