Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, ožujak 2020 godine

DOM ZDRAVLJA

MOSTAR

Broj: 805-37/20

Mostar; 03.03.2020.god.

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta , članka 6 . Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar broj:1877/18 od 10.10.2018.god.,članka 5.Uredbe   o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i Odluke  ravnatelja broj: 797 – 37/20  Dom zdravlja Mostar sa sjedištem u Mostaru, Hrvatskih branitelja bb objavljuje  slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

NAZIV RADNOG MJESTA :  DOKTOR MEDICINE                    BROJ IZVRŠILACA: 9

OPĆI UVJETI:

  1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

POSEBNI UVJETI:

  1. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar.

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

–  licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS )

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama  ne starije od 3 mjeseca i  ne podliježu vraćanju

Opis poslova radnog mjesta:

Obavlja poslove doktora medicine,sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva određenog područja,organizira i provodi zaštitu pojedinih starosnih skupina stanovništva,osobito kroničnih bolesnika,vrši poslove edukacije zdravstvenih djelatnika u svom zimu ,obavlja stručni nadzor u svom timu,obavlja prvi i ponovljeni pregled oboljelih i povrijeđenih osoba,…..

RADNI ODNOS SE ZASNIVA NA ODREĐENO VRIJEME – 6 mjeseci

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene Povjerenstvo za izbor kandidata će pozvati na pismeni test i usmeni intervju pismenim putem i to pet dana prije održavanja ispita. Kao sredstvo komunikacije i da je upućen pismeni poziv smatrat će se i odaslanje poziva putem e-mail-a.

Podatci o Povjerenstvu za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Obavještenja o javnom natječaju u dva dnevna lista . Tekst javnog natječaja objavljen je na web stranici Doma zdravlja Mostar i na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje.

Neuredne,neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju  neposredno na protokol Doma zdravlja ili putem pošte na adresu

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

Hrvatskih branitelja bb Mostar

88000 Mostar

 

Sa naznakom „Prijava za javni natječaj za prijem djelatnika doktora medicine – ne otvaraj“

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                              ____________________

                                                                                              Dr.sc.Mario Kordić, dr. med.

                                                                                                          spec. urolog