Natječaj za dodjelu specijalizacije

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

Broj: 3159 – 37 /21

Mostar: 07.12.2021.god.

Na temelju članka 153 . i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH „broj. 46/10), članka 26. Statuta Doma zdravlja Mostar, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Hercegovačko – neretvanske županije – kantona za 2019.godinu broj: 06-37-6313/18 od 24.10.2018. godine i Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Hercegovačko –neretvanske županije/kantona za 2020 godinu broj: 02-37-6822/19 od 12.11.2019.godine ,suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacija doktora medicine ,doktora stomatologije i magistra farmacije („Službene novine F BiH“ broj 62/15) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija ( „Službene novine F BiH“ broj:102/13 ) Dom zdravlja Mostar raspisuje i objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu specijalizacije

1. OBITELJSKA MEDICINA…….………… ……………………… 5

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu specijalizacije prilažu

– Zamolbu

– Životopis

– Ovjerena preslika fakultetske diplome,

– Ovjerena preslika uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– Ovjerena preslika prijepisa položenih ispita na studiju,

– Ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija ,te duljini trajanja studija,

– Ovjerena preslika potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika nagrada za vrijeme studija( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika potvrde o poslijediplomskom studiju( ukoliko je kandidat posjeduje

– Popis obavljenih radova ( ukoliko ih kandidat posjeduje)

– Potvrda o radnom stažu.

– Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)

– Uvjerenje o državljanstvu

Prijave na Natječaj sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja istog na slijedeću adresu:

Dom zdravlja Mostar

Ul. Hrvatskih branitelja bb Mostar

s naznakom : „Prijava na Natječaj za dodjelu specijalizacije – Ne otvarati“

Dom zdravlja Mostar zadržava pravo da kandidatu koji ispunjava uvjete natječaja ne dodjeli specijalizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

v.d Ravnatelj

Dr. Kristina Bevanda, dr.med.spec.epidemiolog