Natječaj za dodjelu specijalizacije srpanj 2022. godine

MOSTAR

Broj: 2281 – 37 /22

Mostar: 04.07.2022.god.

Na temelju članka 153 . i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine

F BiH „broj. 46/10), članka 26. Statuta Doma zdravlja Mostar, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Hercegovačko – neretvanske županije – kantona

za 2017.godinu ,suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacija doktora medicine ,doktora stomatologije i magistra farmacije („Službene novine F BiH“ broj 62/15) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija(„Službene novine F BiH“ broj:102/13 ) Dom zdravlja Mostar raspisuje i objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu specijalizacija

1. PEDIJATRIJA …….………… ………………………………. 1

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu specijalizacije prilažu

– Zamolbu

– Životopis

– Ovjerena preslika fakultetske diplome,

– Ovjerena preslika uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– Ovjerena preslika prijepisa položenih ispita na studiju,

– Ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija ,te duljini trajanja studija,

– Ovjerena preslika potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika nagrada za vrijeme studija( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika potvrde o poslijediplomskom studiju( ukoliko je kandidat posjeduje

– Popis obavljenih radova ( ukoliko ih kandidat posjeduje)

– Potvrda o radnom stažu.

– Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)

– Uvjerenje o državljanstvu

 

Prijave na Natječaj sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja istog na slijedeću adresu:

Dom zdravlja Mostar

Ul. Hrvatskih branitelja bb

Mostar

s naznakom : „Prijava na Natječaj za dodjelu specijalizacija – Ne otvarati“

Dom zdravlja Mostar zadržava pravo da kandidatu koji ispunjava uvjete natječaja ne dodjeli specijalizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ravnatelj

____________________

Dr. Kristina Bevanda, dr.med.

spec. epidemiolog