Natječaj za dodjelu specijalizacije

DOM ZDRAVLJA

MOSTAR

Broj: 1027 – 37 /21

Mostar: 07. 04. 2021.god.


Na temelju članka 153 . i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH „broj. 46/10), članka 26. Statuta Doma zdravlja Mostar, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko – neretvanske županije – kantona za 2021.godinu broj: 02-33-5985/20 od 27.10.2020. godine ,suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacija doktora medicine ,doktora stomatologije i magistra farmacije („Službene novine F BiH“ broj 62/15) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija ( „Službene novine F BiH“ broj:102/13 ) Dom zdravlja Mostar raspisuje i objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu specijalizacije


1. PSIHIJATRIJA ………………………………………………………. 1

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu specijalizacije prilažu

– Zamolbu

– Životopis

– Ovjerena preslika fakultetske diplome,

– Ovjerena preslika uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– Ovjerena preslika prijepisa položenih ispita na studiju,

– Ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija ,te duljini trajanja studija,

– Ovjerena preslika potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika nagrada za vrijeme studija( ukoliko je kandidat posjeduje)

– Ovjerena preslika potvrde o poslijediplomskom studiju( ukoliko je kandidat posjeduje

– Popis obavljenih radova ( ukoliko ih kandidat posjeduje)

– Potvrda o radnom stažu.

– Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)

– Uvjerenje o državljanstvu

Prijave na Natječaj sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja istog na slijedeću adresu:

Dom zdravlja Mostar

Ul. Hrvatskih branitelja bb

Mostar

s naznakom : „Prijava na Natječaj za dodjelu specijalizacije – Ne otvarati“

Dom zdravlja Mostar zadržava pravo da kandidatu koji ispunjava uvjete natječaja ne dodjeli specijalizaciju.

Navedena specijalizacija potrebna je za Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata Dom zdravlja Mostar,nakon čega će biti obveza subspecijalizacije dječje psihijatrije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

v.d Ravnatelj

Dr. Kristina Bevanda, dr.med.

spec. epidemiolog