Natječaj za dodjelu specijalizacije

DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Broj: 3757- 37 /19
Mostar: 15. 10. 2019.god.

 

Na temelju članka 153 . i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH „broj. 46/10), članka 26. Statuta Doma zdravlja Mostar, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Hercegovačko – neretvanske županije – kantona za 2017.godinu broj: 02-37-7090/16 od 29.10.2016. godine ,suglasno odredbama članka 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacija doktora medicine ,doktora stomatologije i magistra farmacije („Službene novine F BiH“ broj 6/11, 11/11,17/11,22/11,26/11,82/11 i 42/12 ,102/13), i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizacija ( „Službene novine FBiH“ broj:102/13 ) Dom zdravlja Mostar raspisuje i objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu specijalizacije

URGENTNA MEDICINA ………………………………………………………. 1

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu specijalizacije prilažu:

 • Životopis
 • Ovjerena preslika fakultetske diplome,
 • Ovjerena preslika uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerena preslika prijepisa položenih ispita na studiju,
 • Ovjerena preslika potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija ,te duljini trajanja studija,
 • Ovjerena preslika potvrde o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,( ukoliko je kandidat posjeduje)
 • Ovjerena preslika nagrada za vrijeme studija( ukoliko je kandidat posjeduje)
 • Ovjerena preslika potvrde o poslijediplomskom studiju( ukoliko je kandidat posjeduje
 • Popis obavljenih radova ( ukoliko ih kandidat posjeduje)
 • Potvrda o radnom stažu.
 • Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika)
 • Uvjerenje o državljanstvu

Prijave na Natječaj sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja istog na slijedeću adresu:

Dom zdravlja Mostar, Ul. Hrvatskih branitelja bb, Mostar

s naznakom : „Prijava na Natječaj za dodjelu specijalizacije – Ne otvarati“

Dom zdravlja Mostar zadržava pravo da kandidatu koji ispunjava uvjete natječaja ne dodjeli specijalizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ravnatelj
Dr.sc.Mario Kordić, dr.med., spec. urolog