PRAVA PACIJENATA

Temeljem Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10) u Domu zdravlja Mostar svakom pacijentu se osiguravaju prava:

– na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć,

– na informacije,

– na obaviještenost i sudjelovanje u postupku liječenja,

– na slobodan izbor,

– na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak,

– na povjerljivost informacija i privatnost,

– na tajnost podataka,

– na osobno dostojanstvo,

– na sprječavanje i olakšavanje patnji i bola,

– na poštovanje vremena pacijenta,

– na uvid u medicinsku dokumentaciju,

– na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje,

– na preventivne mjere i informiranje o očuvanju zdravlja,

– na prigovor,

– na naknadu štete,

– na prehranu u skladu sa svjetonazorom,

– na održavanje osobnih kontakata,

– na obavljanje vjerskih obreda.

Sve ranije navedeno podrazumijeva da svaki pacijent ima pravo:

– da prima usluge bez diskriminacije vezano za spol, dob, vjersku ili etničku pripadnost, invaliditet ili spolnu orijentaciju, a ustanova jasno podržava takvu politiku koja je dostupna javnosti i svim zaposlenicima,

– da bira onog zdravstvenog profesionalca kojeg oni smatraju prihvatljivim,

– da traži drugo mišljenje o opcijama u vezi s tretmanom ili o dijagnozi, uz suglasnost s liječnikom obiteljske medicine.

Informacije koje se objavljuju imaju za zadatak da prenesu poruku:

– o pravu pacijenata na to da imaju pristup svom zdravstvenom kartonu, kao i na to da će informacije koje se u njega unesu ostati povjerljive,

– o pravima pacijenata u vezi s davanjem svog pristanka da sudjeluju u medicinskim istraživanjima,

– o pravu na to da biraju hoće li sudjelovati u obučavanju studenata medicine ili osoblja zdravstvene ustanove,

– o pravu na to da dobivaju detaljne informacije o uslugama koje se pružaju u zdravstvenoj ustanovi,

– o pravu na to da im se jasno objasni njihovo stanje i svaki predloženi tretman, ispitivanje ili medicinska procedura, kao i rizici ili alternative prije nego što pristanu na njih,

– o pravu na to da se njihove kliničke ili nekliničke žalbe detaljno ispitaju.