Služba medicinsko – biokemijskog laboratorija

Voditelj Službe

Nikica Karačić, dipl. ing. kem. tehnol., univ. mag. pharm.

e-mail: nikica.karacic@dzmostar.com

Glavna sestra Službe

Snježana Mutišević, viši laboratorijski tehničar

e-mail: snjezana.mutisevic@dzmostar.com

telefon: 036/335-573, 335-572

e-mail: laboratorij@dzmostar.com

Radno vrijeme Službe

I smjena od 7:00 do 14:30, II smjena 13:00 do 20:00 (samo hitne uputnice)

Subotom do 07:00 do 13:00

Vrijeme prijema pacijenata

I smjena 7:30-9:30, II smjena 13:00-19:00 (samo hitne uputnice)

Subotom od 07:00 do 12:00

Vrijeme izdavanja nalaza

I smjena 10:30 – 14:00 – slijedećeg dana,

Hitni nalazi: istog dana

Nalazi uz plaćanje – istog dana

Subotom od 07:00 do 12:00

Nedjeljom i blagdanima Služba ne radi

NARUČIVANJE PACIJENATA/INFORMACIJE:

Potrebna je prethodna narudžba uz plaćanje samo kod slijedećih pretraga:

TSH, FT3, FT4, t PSA (ukupni PSA) i f PSA (slobodni PSA)

Naručiti se može telefonski ili osobno na prijemnom šalteru MBL.

Prijemni šalter br. telefona 324 304

Informacije:

PONEDJELJAK-PETAK 12:00-14:00 na prijemnom šalteru MBL ili na br. telefona 036/324 304

Djelatnici Službe:

Nikica Karačić, dipl.ing., Sveučilišna magistra med. biokemije i lab. medicine, voditelj MBL

Snježana Mutišević, viši laboratorijski tehničar, glavni laboratorijski tehničar MBL

Stručni suradnik za kemiju i informatiku: 1 djelatnik

Viši laboratorijski tehničar: 1 djelatnik

Laboratorijski tehničar: 14 djelatnika

Spremačica-pralja laboratorijskog posuđa: 2 djelatnika

DJELATNOST SLUŽBE

Općenito, rad djelatnosti Medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja Mostar pokriva gotovo sva područja medicinsko biokemijske dijagnostike predviđene razinom primarne zdravstvene zaštite domova zdravlja: biokemijske analize u serumu i plazmi,  biokemijske analize u mokraći/urinu, biokemijske analize u stolici/fecesu, hematološke analize u krvi i hematološke analize koagulacije u krvi/plazmi. Laboratorij je opremljen visoko sofisticiranom suvremenom dijagnostičkom opremom. Rad i funkcioniranje suvremenog laboratorija gotovo je nezamisliv bez pripadajuće informatičke podrške i opremljenosti. Informatizacijom i uvođenjem laboratorijskog informacijskog sustava (LIS) od rujna 2012. godine stječu se uvjeti za bržom i točnijom dijagnostikom, postiže se potpuno osigurana sljedivost uzoraka u predanalitičkoj , analitičkoj i poslijeanalitičkoj fazi laboratorijskog rada. Stoga je u poboljšanju kvalitete ključno standardizirati postupke uzorkovanja, postupke dostave uzoraka u laboratorij te postupke s neprihvatljivim uzorcima u cilju dobivanja pouzdanih i točnih rezultata.

Djelatnost danas s 1 sveučilišnim magistrom med. biokemije i lab. medicine, 1 magistrom informatike i kemije, 2 viša laboratorijska tehničara i 14 laboratorijskih tehničara te 2 spremačice-pralje laboratorijskog posuđa  radi više od 70 različitih pretraga iz svih područja medicinsko-biokemijske i hematološke dijagnostike. Dnevno se u odjel primi oko 220 pacijenata uključujući i pacijente čiji se uzorci dopremaju iz ambulanti DZ Mostar. Ukupni broj pretraga koji se godišnje obavi u Djelatnosti sve više se bliži broju od gotovo 810 000. Djelatnost prihvaća i provodi različite mehanizme za poboljšanje kvalitete rada gdje je potrebno istaknuti pripremu za akreditaciju uključujući aktivnost Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, AKAZ.

Obilje ponuđenih laboratorijskih pretraga, čija selekcija i interpretacija ovise o nizu čimbenika uvjetuju potrebu za racionalnijim pristupom pri postavljanju dijagnoze. Stoga je jedan od glavnih zadataka brza, točna i nadasve racionalna dijagnostika.

KATALOG LABORATORIJSKIH PRETRAGA

KAKO SE PRIPREMITI ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE-UPUTA ZA PACIJENTE

UZIMANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA